Algemene Voorwaarden

http://www.terrated.nl
Ramsbeekweg 34
7152KS Eibergen
info@terrated.nl

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van terrated. In geval van tegenstrijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van terrated tenzij terrated de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend met daarnaast uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met terrated erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging
• Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
• Een overeenkomst met terrated komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging (in de vorm van E-mail) van terrated.
• Bij gebreke van een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van de zijde van de koper, komt de overeenkomst toch tot stand na
een tijdsverloop van 14 dagen.
• Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen
Indien tussen de data van de aanbieding en de koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, een prijsstijging van de aangeboden en verkochte goederen mocht optreden door stijging van productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen inclusief B.T.W..

Artikel 3. Levertijd en levering
• De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd, doch kan alleen beschouwd worden als
streefdatum /streefperiode.
• Indien verkoper door overmacht verhinderd is op normale wijze te leveren zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur
van de overmacht dan wel de order - voor zover deze nog niet is uitgevoerd - te annuleren zonder dat de verkoper hiervoor schadeplichtig zal zijn.
• De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de geschatte levertijd. De overschrijding van
de levertijd is geen reden tot het annuleren en/of weigeren van ontvangst en betaling van de bestelde goederen.
* De te leveren goederen reizen voor rekening en risico van de koper.
• Levende dieren worden niet verzonden. Voedselinsecten alleen onder strikte voorwaarden en na duidelijke afspraken, ook deze reizen voor
rekening en risico van de koper.
• Terraria worden door verkoper niet verstuurd maar dienen te worden afgehaald en/of tegen een overeen te komen prijs te worden bezorgd.
• Verzendkosten zijn de geldende tarieven van de Nederlandse besteldienst voor binnenland en buitenland, inclusief een eventuele kleine
vergoeding voor de verpakking, welke niet kan worden geretourneerd.
• Retourzendingen worden zonder overleg vooraf niet geaccepteerd en kunnen alleen gefrankeerd worden geretourneerd. Deze retourzendingen
dienen te worden verzonden aan
Terrated
Ramsbeekweg 34
7152KS Eibergen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen verblijft bij de verkoper, totdat de koper al zijn verplichtingen is nagekomen, welke voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard ook

Artikel 5. Betalingen
Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen contant bij levering te worden voldaan, of voor de datum van levering te worden overgemaakt op bankrekening IBAN: NL74 RABO 0386 1637 74 t.a.v. T.E.L. Nales / TERRATED

Artikel 6. Ruilen
Ruilen van goederen is alleen mogelijk nadat overleg is geweest met de verkoper en dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering. Ruilen van speciale bestellingen en van terraria is niet mogelijk. De ongebruikte producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zijn.

Artikel 7.Toepasselijk / Geschillen
• Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
• Eventuele geschillen tussen koper en verkopers zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.
• Kopers hebben echter wel het recht binnen een maand nadat de verkoper zich op dit beding heeft beroepen, een volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.


Artikel 8. Deze voorwaarden zijn duidelijk zichtbaar op de site http://www.terrated.nl te vinden. Op verzoek worden deze voorwaarden aan belanghebbenden kosteloos toegezonden.

Eibergen, september 2015